• Izpārdots
Roku dezinfekcijas līdzeklis ADK-612, 1 l

Ļoti ātra pretmikrobu iedarbība

Sastāvā nav krāsvielu un aromatizētāju.

Sastāvā esošais glicerols aizsargā rokas no kairinājuma un izžūšanas.

Brīdinājumi: Flammables.gif

Roku dezinfekcijas līdzeklis ADK - 612 1L

PLE6044
6,95 € / GAB
AR PVN

ROKU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻA ADK-612, 1L APRAKSTS:

Personīgās higiēnas dezinfekcijas līdzeklis (1. produkta tips).

Tam ir ļoti ātra un plaša pretmikrobu iedarbība.

Nav krāsvielu un aromatizētāju.

Sastāvā esošais glicerīns aizsargā jūsu rokas no kairinājuma un izžūšanas.

SASTĀVS:

Aktīvās vielas: propān-2-ols, CAS nr. 67-63-0, EK Nr. 200-661-7, 30%, alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds, CAS Nr. 68424-85-1, EK Nr. 270-325-2, 0,1%. Satur glicerīnu, etanolu, citronskābi.

DARBĪBA:

Plaša darbības spektra dezinfekcijas līdzeklis šādiem patogēniem: Baktērijām - Psiaudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Mycobacterium terrae (TBC), Mycobacterium avium u.c. Sēnītēm - A. brasiliensis, Candida albicans. Visiem lipofīlijas vīrusiem - B hepatīta vīruss (HBV), HIV (HIV), C hepatīta vīruss (HCV), Herpes simplex, gripa, Vaccinia u.c. – darbības laiks 30 sek.

Lietošana:

Uzmanību! Profesionāliem lietotājiem ir jāpiemēro drošības un veselības aizsardzības pasākumi, kas norādīti uz etiķetes un drošības datu lapas. Izmanto roku un ādas (kāju utt.) higiēniskai dezinfekcijai veselības aprūpes un sabiedriskās vietās (kosmētikas un skaistumkopšanas salonos, frizētavās utt.), pārtikas rūpniecībā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Līdzeklis ir gatavs lietošanai. 1–5 ml produkta berziet tīri nomazgātā, sausā ādā (dezinficējot rokas, kājas - īpaši starp kāju pirkstiem, ap nagiem). Produktu var izsmidzināt arī uz ādas. Produkts izžūst uz ādas 3–5 min laikā. Pēc dezinfekcijas āda nav jāmazgā.

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Īpaši viegli uzliesmojošs šķidrums. Sargāt no aizdegšanās avotiem. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.


Drošības informācija:

Brīdinājumi:Flammables.gif
Drošības informācija: H226: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336:

Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Drošības frāzes:

P101:

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102:

Sargāt no bērniem.

P103:

Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.

P210:

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P233: Tvertni stingri noslēgt.
P242: Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.
P261:

Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

P264:

Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas.

P280: Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P304+P340: IEELPOJOT: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P337+P313: Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
P403+P235: Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.
P405: Glabāt slēgtā veidā.
P501: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar likuma noteikumiem.

Produkts netiek klasificēts kā noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT) ķīmiskā viela. Produkts netiek klasificēts kā ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB) ķīmiskā viela.

Biocīda produktus izmantojiet atbildīgi. Pirms to lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un produkta informāciju.

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI: Uzglabāt hermētiskos traukos, labi vēdinātā vietā, tālāk no karstuma avotiem.

Izlietošanas laiks: 24 mēn.

7ds00004

Datu lapa

Daudzums iepakojumā
1 l
Jauns
Loģistikas noliktava0 GAB

(Dati atjaunināti: 2023-12-19 14:47:22)

Preču grozs

Reģistrēties

Izveidot jaunu kontu

Jums jau ir konts?
Pieslēdzieties! vai Aizmirsāt paroli?