lcp

faq

Preču pirkšanas noteikumi

Pārdevējs:

SIA "Plastena“
Reģ.Nr.: 40003699176
PVN Nr.: LV40003699176
Katlakalna iela 1D, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1073, Latvija

1.1. Šajos pirkšanas un pārdošanas noteikumos (turpmāk tekstā – Noteikumi) tiek noteiktas SIA „Plastena“ (turpmāk tekstā – Pārdevējs) un pircēja (turpmāk tekstā – Pircējs),kopējās savstarpējās tiesības, pienākumi un atbildība, pērkot/pārdodot preces interneta veikalā www.e-plastena.lv (turpmāk tekstā – E-veikals). Iegādājoties preces E-veikalā un ieliekot ķeksīti logā „Iepazinos ar pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem un noteikumiem un piekrītu tiem“ Pircējs piekrīt šo Noteikumu nosacījumiem.

1.2. Pārdevējs atstāj sev tiesības jebkurā brīdī izmainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā likumu aktos noteiktās prasības, iepriekš par to nebrīdinot. Grozīti Noteikumi stājas spēkā no to publiskošanas E-veikalā brīža. Pircējam iepērkoties E-veikalā piemērojami Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Pārdevējs, apstiprinot Noteikumus, garantē, ka Pircējam ir tiesības iegādāties preces E-veikalā.

1.3. Pirkšanas – pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs E-veikalā ir izveidojis preču grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un, iepazinies ar šiem Noteikumiem, ieklikšķina uz pogas „Apstiprinu pasūtījumu“. Pēc minēto darbību veikšanas Pircējs apstiprina, ka viņš iekļaujams personu, kuras ir tiesīgas iepirkties E-veikalā, sarakstā. Gadījumos, kad Pircējs pilnībā vai daļēji nepiekrīt Noteikumiem, viņš nedrīkst apstiprināt pasūtījumu.

2.1. Pircējs ir tiesīgs iegādāties preces E-veikalā šajos Noteikumos un Latvijas Republikas likumu aktos noteiktajā kārtībā.

2.2. Pircējs ir tiesīgs pārtraukt E-veikalā noslēgto pirkšanas- pārdošanas līgumu ar Pārdevēju, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes dienas (visus preču atgriešanas nosacījumus, kas ir neatņemama šo Noteikumu daļa, atradīsiet sadaļā (Preču atgriešanas noteikumi).

2.3. Noteikumu 2.2. punktā paredzētas tiesības Pircējs nevar izmantot, ja eksistē šāda veida līgumi:

2.3.1. līgumi par iepakotām precēm vai to komplektiem, kuras tika izpakotas pēc piegādes;

2.3.2. līgumi par precēm, kurām ir acīmredzamas lietošanas pazīmes vai ārēji bojājumi;

2.3.3. līgumi par precēm, kuras tika izgatavotas saskaņā ar īpašiem Pircēja norādījumiem un kuras ir konkrēti piemērotas attiecīgā Pircēja personiskajām vajadzībām;

2.3.4. līgumi par precēm ar ļoti īsu derīguma termiņu.

3.1. Pircējs apņemas samaksāt par precēm un to piegādi, tāpat veikt citus maksājumus (ja tādi tika norādīti slēdzot līgumu) un pieņemt pasūtītās preces. Par precēm Pircējs samaksā ar bankas pārskaitījumu, pārskaitot naudu uz Pārdevēja bankas kontu, kas norādīts sadaļā "Kontakti“ izmantojot interneta banku vai samaksājot skaidrā naudā preces saņemšanas brīdī (visus apmaksas noteikumus, kas ir neatņemama šo Noteikumu daļa, atradīsiet sadaļā „Norēķinu veidi“

3.2. Pircējam ir jāsamaksā par precēm ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas. Ja šajā laikā maksājums netiek veikts, vai netiek atsūtīts ziņojums Pārdevējam par maksājuma veikšanu, Pārdevējs ir tiesīgs uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies no pirkšanas – pārdošanas līguma. Pircēja izvēlētās preces tiek rezervētas un Pārdevējs uzsāk pirkšanas – pārdošanas līguma izpildi tikai tad, kad ir saņēmis ziņojumu no Pircēja bankas par veiktu maksājumu (šis punkts nav spēkā, ja izvēlēts norēķins par precēm skaidrā naudā).

3.3.Ja līdz pasūtīto preču piegādes brīdim ir mainījušies Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītie dati, Pircējam nekavējoties tie ir jāizlabo vai par izmaiņām jāinformē Pārdevējs.

3.4. Gadījumā, ja Pircējs savā pasūtījumā konstatē kļūdu vai vēlas anulēt pasūtījumu, Pircējam nekavējoties par to ir jāinformē Pārdevējs.

3.5. Pircējs, izmantojot E-veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus, citus, E-veikala lapā norādītus noteikumus, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības.

3.6. Pircējs apņemas neizpaust trešajām personām savus pieslēgšanās datus, pazaudējot tos, nekavējoties par to informēt Pārdevēju.

4.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt E-veikala darba stabilitātei un drošībai vai nepilda savus pienākumus, Pārdevējs ir tiesīgs nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai anulēt tiesības izmantot E-veikalu, atsevišķos gadījumos – informēt LR tiesībsargājošās iestādes. Tādā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par nekādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

4.2. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt šos Noteikumus, tos publicējot E-veikala interneta vietnē. Grozījumi stājas spēkā no to publiskošanas brīža un ir spēkā visiem pēc publiskošanas noslēgtajiem darījumiem.

4.3. Ja rodas svarīgi, iepriekš neparedzēti gadījumi, Pārdevējs var īslaicīgi vai pilnībā pārtraukt E-veikala darbību, par to iepriekš neinformējot Pircēju.

4.4. Pārdevējs ir tiesīgs anulēt Pircēja pasūtījumu, par to iepriekš nepaziņojot, ja Pircējs nesamaksā par precēm 24 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža.

4.5. Pārdevējs ir tiesīgs atteikties no noslēgtā pirkšanas – pārdošanas līguma, ja ir beigušies līgumā norādīto preču krājumi, tāpat arī tad, ja līgumu ir noslēgusi persona, kurai saskaņā ar šiem Noteikumiem nebija tiesības noslēgt attiecīgo līgumu.

4.6. Pārdevējam ir citas, šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktas tiesības.

5.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam visas iespējas izmantot visus E-veikala sniedzamos pakalpojumus.

5.2. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātās tiesības uz personisko informāciju, t.i. Pircēja norādītos personas datus apstrādāt tikai Noteikumu 9. nodaļā un Latvijas Republikas tiesību aktos atrunātājā kārtībā.

5.3. Ja Pārdevējs svarīgu iemeslu dēļ nevar piegādāt Pircējam pasūtīto preci, Pārdevējs apņemas piedāvāt analoģisku, vai pēc iespējas ar savām īpašībām līdzīgu preci, bet ja Pircējs tam nepiekrīt – Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no maksājuma par precēm veikšanas brīža.

5.4. Pārdevējs apņemas ievērot citas, šajos Noteikumos atrunātās prasības.

6.1. Pārdevējs garantē pārdodamo preču kvalitāti.

6.2. Katras Pārdevēja pārdodamās preces īpašības ir norādītās E-veikalā lapā pie katras preces esošajā preces aprakstā.

6.3. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka E-veikalā esošās preces krāsa, forma vai citi parametri neatbilst reālu preču izmēriem, krāsai vai formai Pircēja izmantojamā monitora īpatnību dēļ.

7.1. Pircējs, pasūtījuma veikšanas laikā izvēloties piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi. Ja Pircēja vainas dēļ tiek norādīta nepareiza preces piegādes adrese, Pārdevējs nenes atbildību par šā iemesla dēļ ciestajiem Pircēja zaudējumiem.

7.2. Preces piegādi, par kuru samaksā Pircējs, veic Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarota persona (kurjers). Atsevišķos, Pārdevēja norādītos gadījumos, preces piegādi apmaksā Pārdevējs.

7.3. Precīza piegādes cena ir atkarīga no pasūtīto preču svara, atsevišķos gadījumos – no preces vai to komplekta iepakojuma izmēriem.

7.4. Parasti preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi 1-3 darba dienu laikā pēc tam, kad tiek saņemts naudas pārskaitījums par precēm un to piegādi. Pārdevējs apņemas Pircējam preces piegādāt pēc iespējas ātrāk, bet negarantē, ka visas preces tiks piegādātas iepriekš minētajā laikā, ieskaitot tos gadījumus, kad Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu.

7.5. Ja preces netiek piegādātas noteiktajā laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs par preču nepiegādāšanu nav atbildīgs.

7.6 Pircējs apņemas preces pieņemt pats personīgi, ja tas nav iespējams – ievadot pasūtījuma veidlapas piegādes informāciju vai nosūtot ziņojumu pa e-pastu, Pircējam ir jānorāda personas, kas pieņems preces (Pircēja pārstāvja) dati.

7.7. Pārdevējs (vai pilnvarots tā pārstāvis) apņemas informēt Pircēju par preču piegādāšanu pa reģistrācijas veidlapā norādīto e-pastu vai tālruņa numuru. Savukārt Pircējs, noslēdzot pirkšanas – pārdošanas līgumu, apņemas katru dienu pārbaudīt minēto e-pastu, kamēr tiks saņemts ziņojums par preču piegādāšanu.

7.8. Preču piegādes brīdī Pircējam (vai Pircēja pārstāvim) kopā ar Pārdevēja pārstāvi ir jāpārbauda sūtījuma iepakojuma stāvoklis, preču skaits, kvalitāte un sortiments.

7.9. Ja tiek konstatētas sūtījuma iepakojuma bojājumi, preču skaita, kvalitātes vai sortimenta neatbilstības. Pircējs (vai Pircēja pārstāvis) sūtījumu nedrīkst pieņemt. Tādā gadījumā transporta uzņēmuma pārstāvis kopā ar Pircēju (vai Pircēja pārstāvi) aizpilda speciālu sūtījuma pārbaudes aktu, kurā norāda konstatētos bojājumus vai neatbilstības. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījuma iepakojuma bojājumiem, preču skaita, kvalitātes vai sortimenta neatbilstībām, kuras Pircējs (vai Pircēja pārstāvis) nav norādījis Pārdevēja pārstāvja izsniegtajā preces piegādes dokumentā.

7.10. Kad Pircējs (vai Pircēja pārstāvis) ir pieņēmis sūtījumu un parakstījies transporta uzņēmuma pārstāvja datu nesējā vai izdrukātā piegādes apstiprinājumā, nenorādot nekādas pretenzijas, tiek uzskatīts, ka preces tika piegādātas nesabojātā iepakojumā, preču skaits, kvalitāte un sortiments atbilst pirkšanas – pārdošanas līgumā norādītajiem, papildus pakalpojumi, kas norādīti datu nesējā vai izdrukātā piegādes apstiprinājumā, ir sniegti korekti, ja vien netiek pierādīts pretēji.

7.11. Pēc preču piegādes uz Pircēja norādīto adresi un nodošanas saņēmējam, tiek uzskatīts, ka preces Pircējs ir saņēmis, neņemot vērā to vai preces faktiski ir pieņēmis pats Pircējs, vai jebkura cita persona, kas norādītajā adresē ir pieņēmusi preces.

7.12. Ja plānotajā preču piegādes dienā preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, ne vēlāk kā nākošajā dienā pēc plānotās piegādes, par to informē Pārdevēju.

7.13. Preces tiek piegādātas visā Latvijas Republikas teritorijā.

8.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par viņa iesniegto datu pareizību. Savukārt Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja, lai tas apmaksā ciestos zaudējumus, kas radušies reģistrācijas veidlapā norādīto datu neprecizitātes vai nepareizības dēļ.

8.2. Par E-veikalā noslēgtā pirkšanas – pārdošanas līguma saistību neievērošanu līguma slēdzējpuses ir atbildīgas Latvijas Republikas likumu aktos noteiktajā kārtībā.

8.3. Pircējs vienojas ar Pārdevēju, ka Pircēja darbības interneta veikalā tiek apstiprinātas ar pieslēgšanos ar interneta veikala datiem (atpazīšanas kodu), kam ir piešķirta elektroniskā parasta spēks (tas ir, tam ir tāds pats tiesisks spēks kā parastajos rakstiskajos dokumentos veikts paraksts un to var uzrādīt kā rakstisku pierādījumu tiesā). Pircējam ir jāapņemas sargāt savus pieslēgšanās datus, tos neatklāt, nodrošināt, ka dati būtu zināmi tikai pašam pircējam un tos lietot tikai pašam, nenodot tos citiem un nodrošināt, ka citām personām nav iespēju tos uzzināt.

8.4. Ja ir nojausma, ka datus ir uzzinājusi kāda cita persona, Pircējam ir nekavējoties jāinformē Pārdevējs un jāpaziņo par pieslēgšanās pie interneta veikala datu pārkāpumiem vai publicēšanu. Visas darbības, kuras veiktas ar Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmi par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas atbildību par tādu darbību sekām.

8.5. Pārdevējs neatbild par citu uzņēmuma mājas lapās esošo informāciju, pat ja Pircējs nokļūst šajās mājas lapās caur Pārdevēja interneta veikalā esošām norādēm. Pārdevējs nav atbildīgs par minētajās lapās esošo informāciju vai veicamām darbībām, ja Pārdevējs tās lapas neuzrauga, nekontrolē un nepārstāv tās.

8.6. Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un Pircēja pienākumus, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, kaut gan tāda iespēja viņam bija sniegta.

9.1. Pārdevējam ir tiesības vākt un apstrādāt personas datus, kurus Pircējs sniedzis Pārdevējam, un, ja tas nepieciešams, atklāt tos trešajām personām tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams pasūtījuma izpildei, datu apstrādes vai Pārdevēja darbības plānošanas un analīzes nolūkos. Pārdevējam tāpat ir tiesības izmantot Pircēja personas datus reklāmas un informācijas sniegšanas Pircējam nolūkos, cik tas ir nepieciešams Pārdevēja darbības nodrošināšanai. Pircēja datus var izmantot informācijas sūtīšanai vai citu interneta veikala darbību nodrošināšanai tikai ar Pircēja piekrišanu.

9.2. Pircējs, piekrītot, ka viņa dati tiktu apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas Pārdevēja E-veikalā nolūkos, tāpat piekrīt arī tam, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru tiks sūtīti informatīvi ziņojumi, kas nepieciešami preču pasūtījuma izpildei.

9.3. Pircējs, apstiprinot preču pasūtījumu, apstiprina, ka viņš piekrīt saņemot preces preču izsniegšanas vietā uzrādīt Pārdevējam vai tā pilnvarotam pārstāvim savus personas identifikācijas dokumentus, lai Pircējs tiktu identificēts e- komercijas nolūkos.

9.4. Ieliekot ķeksīti pie punkta „Jaunumu abonēšana“, Pircējs norāda, ka viņš piekrīt saņemt informatīvus un reklāmas materiālus par pakalpojumiem, precēm uz Pārdevēja reģistrācijas veidlapā norādīto un (vai) citām Pircēja norādītām adresēm, SMS ziņojumus, zvanus uz norādīto tālruņa numuru, ziņojumus uz e-pastu.

9.5. Pircējs, apstiprinot preču pasūtījumu, apstiprina, ka viņš ir informēts par savām tiesībām iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un to kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot, izdzēst savus personas datus vai pārtraukt personas datu apstrādes procesu, ja datu apstrāde tiek veikta pārkāpjot likumu prasības, neļaut apstrādāt savus personas datus nekādiem mērķiem.

9.6. Ja Pircējs nesniedz savus personas datus vai nepiekrīt to apstrādei e-komercijas nolūkos, noslēgt pirkšanas – pārdošanas līgumu starp Pircēju un Pārdevēju nav iespējams.

10.1. E-veikalā un izveidotā pasūtījumā visas cenas ir norādītas EUR ar iekļautu PVN. E-veikals ir tiesīgs mainīt preču cenas, ja mainās nodokļi.

10.2. Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka pēc tam kad Pircējs ir iesniedzis pasūtījumu un Pārdevējs to ir apstiprinājis, preces cena var mainīties, ņemot vērā preces cenu ietekmējošus objektīvus rādītājus, tādus kā preces pašizmaksas paaugstināšanās, informācijas sistēmu kļūda, ar preces pārdošanu Pircējam saistītas papildus izmaksas. Ja Pircējs nepiekrīt maksāt par preci citu cenu, jebkura no pusēm, par to iepriekš brīdinot otru pusi, ir tiesīga pārtraukt preces pirkšanas – pārdošanas līgumu. Puses vienojas, ka, saskaņā ar šajā punktā atrunāto kārtību, zaudējumi, kas radušies pirkšanas – pārdošanas līguma pārtraukšanas dēļ netiek atlīdzināti.

10.3. Pircējs par precēm samaksā ar bankas pārskaitījumu – tas ir avansa maksājums par precēm Pārdevēja E-veikalā izmantojot Pircēja e-bankas sistēmu. Ja Pircējs vēlas izmantot šo norēķinu veidu, tam ir jābūt noslēgtam internetbankas līgumam. Pircējs no jebkuras Latvijas vai ārvalsts bankas pārskaita naudu uz Pārdevēja E-veikala norēķinu kontu, kas norādīts sadaļā Kontakti (šis punkts nav spēkā, ja par precēm Pircējs maksā skaidrā naudā).

10.4. Maksājums Pircējam ir jāveic ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma iesniegšanas. Ja maksājums šajā laikā netiek veikts, Pārdevējs ir tiesīgs uzskatīt, ka Pircējs atsakās no pirkšanas – pārdošanas līguma. Pārdevējs uzsāk pirkšanas – pārdošanas līguma izpildi tikai tad, kad ir saņēmis ziņojumu no Pircēja bankas, ka maksājums par precēm ir veikts (šis punkts nav spēkā, ja par precēm Pircējs maksā skaidrā naudā).

10.5. Maksājuma uzdevuma mērķa laukā ir obligāti jānorāda Pircējam piešķirtais pasūtījuma numurs.

10.6. Par datu drošību atbild Pircēja banka, no kuras Pircējs veic maksājumu, jo visas finansiālās operācijas tiek veiktas Pircēja internetbankas sistēmā.

10.7. Pircējs, apstiprinot Noteikumus, piekrīt, ka saskaņā ar viņa vēlmi, preču pirkšanas dokumenti – PVN faktūrrēķini viņam tiktu nosūtīti uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. PVN faktūrrēķini Pircējam tiek nosūtīti ne vēlāk kā līdz brīdim, kad preces tiek nodotas Pircējam.

11.1.Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var iniciēt dažādas akcijas savā E-veikalā.

11.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma, mainīt akciju noteikumus, tāpat arī pārtraukt tās. Jebkādas akciju noteikumu un kārtības izmaiņas, vai to pārtraukšana, stājas spēkā no attiecīgās informācijas publiskošanas E-veikala interneta lapā brīža.

11.3. Pārdevējs visus ziņojumus sūta uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi.

11.4.Pircējs visus ziņojumus un jautājumus Pārdevējam sūta uz Pārdevēja E-veikala interneta lapas sadaļā Kontakti norādīto adresi.

11.5.Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Pircējs nesaņem viņam nosūtītos informatīvos vai apstiprinājuma ziņojumus interneta sakaru, elektroniskā pasta pakalpojuma sniedzēja tīklu traucējumu dēļ.

12.1. Šie Noteikumi ir sastādīti saskaņā ar LR tiesību aktiem un neierobežo Pircēja (lietotāja) tiesības, kas atrunātas LR likumu aktos.

12.2.Ja Pircējs nepiekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai, Pircējs vienmēr ir tiesīgs no tiem atteikties, par to rakstiski informējot Pārdevēju ar nosacījumu, ka Pircējs vairs neizmantos E-veikala pakalpojumus. Ja pēc šo Noteikumu papildināšanas vai grozījumu veikšanas Pircējs turpina izmantot interneta veikala sniedzamos pakalpojumus, uzskatāms, ka Pircējs piekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai.

12.3. Visas domstarpības, kas saistītas ar šo Noteikumu izpildi, vai izriet no Pircēja un Pārdevēja noslēgtā pirkšanas – pārdošanas līguma, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti LR likumu aktos noteiktajā kārtībā.

Preču grozs

Reģistrēties

Izveidot jaunu kontu

Jums jau ir konts?
Pieslēdzieties! vai Aizmirsāt paroli?