lcp

DATU PRIVĀTUMA POLITIKA


Reģistrējoties interneta vietnē E-PLASTENA.LV, Jūs uzticiet savus personas datus uzņēmumam SIA „Plastena“ (turpmāk tekstā – Uzņēmums, vai mēs) un piekrītat tam, ka mēs apstrādāsim Jūsu datus šajā Politikā (turpmāk tekstā – Politika) un Preču iegādes noteikumos (turpmāk – Noteikumi) atrunātajos apjomos, veidos un nolūkos.

Ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem, Politikai vai atsevišķiem to nosacījumiem, mēs nevarēsim Jums sniegt iespēju izmantot visus vai atsevišķus Uzņēmuma sniedzamos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi). .

Šajā Politikā atradīsiet visu informāciju par to, kādus datus mēs vācam un apstrādājam, cik ilgi tos uzglabājam u.t.t. Šī informācija ir svarīga, tādēļ mēs ceram, ka vērīgi iepazīsieties ar to.

Personas dati – jebkāda informācija, kuru var izmantot personas identificēšanai, tāpat jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta.

Mēs cienām Jūsu privātumu, un Jūsu personas datu drošība mums ir ļoti svarīga. Mēs izmantojam dažādus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību, un datu apstrādes darbības atbilstu datu aizsardzības likumu aktu un mūsu iekšējās politikas prasībām.

Uzņēmums vāc un apstrādā šajā Politikā norādītos Jūsu personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

Jūsu piekrišana Noteikumos un šajā Politikā atrunātajiem nosacījumiem;

Mūsu leģitīmas intereses;

Uzņēmumam piemērojamo juridisko pienākumu izpilde.

Saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem un tajos atrunātajos apmēros, to pašu Jūsu personas datu apstrādei var būt piemērojams viens vai vairāki iepriekš norādītie tiesiskie pamatojumi.


KĀDIEM NOLŪKIEM TIEK VĀKTI (APSTRĀDĀTI) PERSONAS DATI

Jūsu personas dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:

Preču iegādes procesa vienkāršošana, laicīga un profesionāla klientu apkalpošana;

Lai sazinātos ar Jums, atbildētu uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem;

Nodrošinot, lai Jūsu informācija būtu precīza un laicīgi atjaunota;

Tiešās tirgvedības vajadzībām – piedāvājumu, akciju, atlaižu piedāvājumu sniegšanai;

Komunicēšanai ar Jums, ja esat aizmirsis savus pirkumus vai konstatējam problēmas, saistītas ar jau izpildītiem darījumiem.


KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS VĀCAM

Mēs apstrādājam Jūsu datus, lai varētu administrēt Jūsu iepirkšanās procesu E-PLASTENA.LV interneta veikalā. Ja nesniegsiet mums nepieciešamos personas datus, nevarēsiet uzsākt iegādes procesu, savukārt mēs nevarēsim pārdot preces vai sniegt pakalpojumus. Lai piereģistrētos E-PLASTENA.LV interneta veikalā un iegādātos preces, Jums obligāti jāsniedz šāda informācija:

Vārds;

Uzvārds;

E-pasta adrese;

Adrese

Tālruņa numurs.

Personas datus mēs saņemam no pašiem datu subjektiem (proti – no Jums). Visi šie personas dati tiek apstrādāti tikai tad, ja ir saņemta personas piekrišana.

Pirkšanas procesa laikā reģistrējoties interneta veikalā E-PLASTENA.LV, Jūs apstiprināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un esat vecāks par 16 gadiem. Ja konstatējat neprecizitātes, nekavējoties izlabojiet tās.


PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

SIA Plastena, apstrādā personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām un citiem, ar personas datu aizsardzību saistītiem tiesību aktiem, no 2018. g. 25. maija – Vispārējo datu aizsardzības regulu (2016. g. 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti).

SIA Plastena vāc un apstrādā Jūsu personas datus tikai uz tiesību aktos definēta tiesiskā pamata – ar nolūku noslēgt līgumu ar Jums un (vai) pildīt ar Jums noslēgto līgumu, ar Jūsu piekrišanu, ja atbilstoši tiesiskie akti uzliek pienākumu uzņēmumam SIA Plastena apstrādāt attiecīgās personas datus un ja personas datu apstrāde nepieciešama mūsu leģitīmo interešu dēļ (ja datu subjekta intereses nav svarīgākas).

Parasti par personas datu apstrādes tiesisko pamatu uzskatāms līgums ar SIA Plastena (vai lūgums par līguma slēgšanu). Personas datus var apstrādāt arī saņemot piekrišanu (piem., tiešās tirgvedības vajadzībām). Piekrišanai ir jābūt izteiktai skaidri, ar brīvu gribu, saprotami izklāstītai un tajā ir jābūt informācijai par datu izmantošanas nolūkiem. Klients var brīvi un bez maksas atsaukt savu piekrišanu par datu apstrādi, sazinoties pa e-pastu [email protected]


CIK ILGI UZGLABĀJAM JŪSU DATUS

Ievāktie personas dati tiek uzglabāti izdrukātos dokumentos un mūsu informāciju sistēmās. Jūsu datus mēs uzglabājam tik ilgi, cik tas ir noteikts tiesību aktos vai ņemot vērā datu apstrādes nolūkus, ja tajos ir norādīts garāks datu glabāšanas termiņš. Personas dati parasti tiek glabāti tik ilgi, kamēr no līgumsaistībām izriet pamatotas prasības. Nevajadzīgi personu dati tiek iznīcināti.

Neglabājam novecojušu vai nevajadzīgu informāciju un nodrošinām, ka personas dati un cita klientu informācija būtu pareiza un regulāri atjaunota.

Tāpat informāciju glabājam arī tādēļ, lai nepieciešamības gadījumā mēs varētu sniegt Jums nepieciešamo informāciju par Mūsu un Jūsu attiecību vēsturi un atbildēt uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar Mūsu un Jūsu sadarbību.


KĀ GLABĀJAM JŪSU DATUS

Mums ir ļoti svarīga Jūsu datu drošība. Apstrādājot Jūsu personas datus mēs izmantojam dažādus organizatoriskus un tehniskus drošības pasākumus, kas palīdz aizsargāt personas datus no netīšas vai tīšas izdzēšanas, izmainīšanas, atklāšanas un no jebkādas citas nelikumīgas to izmantošanas. Mūsu drošības nodrošināšanas pasākumi sevī iekļauj personāla, informācijas, IT infrastruktūras, tajā skaitā periodiskus “ielaušanās” iekšējos tīklos un datu bāzes testēšanu, tāpat biroja ēku un tehnisko iekārtu aizsardzību.


KUR APSTRĀDĀJAM JŪSU DATUS

Mēs vienmēr apstrādājam Jūsu datus ES teritorijā. Jūsu personas dati netiek nodoti un apstrādāti ārpus ES.


KĀDUS PERSONAS DATUS ATKLĀJAM TREŠAJĀM PERSONĀM

Mēs vēlamies saglabāt Jūsu uzticību un apstrādājot personu datus ievērojam stingru konfidencialitāti. Informāciju trešajām personām varam sniegt tikai tad, ja tas nepieciešams līguma slēgšanai vai tā saistību izpildei vai citu likumīgu iemeslu dēļ. Informāciju trešajām personām varam sniegt arī saskaņā ar Jūsu lūgumu, ņemot vērā Jūsu līgumsaistības trešajām personām (piem.: līzinga uzņēmumiem, bankām vai citām finanšu institūcijām).

Mēs varam sniegt Jūsu datus datu apstrādātājiem (pakalpojumu sniedzējiem), kuri sniedz mums pakalpojumus (veic darbus) un apstrādā Jūsu datus Mūsu, kā datu pārziņa, vārdā. Datu apstrādātāji ir tiesīgi apstrādāt personu datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un tādos apmēros, cik tas ir nepieciešams, lai tiktu nodrošināta līguma saistību izpilde. Izmantojot apakšuzņēmējus, mēs kontrolējam, lai mūsu datu apstrādātāji izmantotu visus nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos drošības līdzekļus un nodrošinātu personas datu konfidencialitāti.

Jūsu personas datus varam nodot tālāk tekstā norādītajām trešajām personām, kuras mums ir svarīgas tādēļ, lai varētu sniegt savus pakalpojumus Jums, kā tas ir atrunāts šajā dokumentā:

Mēs varam nodot Jūsu personas datus jebkuram mūsu grupas uzņēmumam (tajā skaitā mūsu meitas uzņēmumiem);

Mēs varam nodot Jūsu personas datus saviem apdrošinātājiem un profesionāliem konsultantiem, saistībā ar riska vadību, profesionālām konsultācijām vai likumīgu prasību celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu;

Ar preču iegādi saistītas finansiālās operācijas interneta vietnē var kārtot mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Jūsu finansiālo operāciju datus saviem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem atklājam tikai tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams maksājumu operāciju veikšanai, naudas atgriešanai un sūdzību izskatīšanai;

Specifisku pakalpojumu saņemšanas nolūkos Jūsu personas datus varam sniegt citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram: tīmekļa lapas mitināšanas nodrošinātājam, kurjerdienestiem, serveru un to tehniskās uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem;

Saņemot pieprasījumu, pildot savus juridiskos pienākumus mēs varam sniegt Jūsu personas datus likumaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldības institūcijām. Mēs tāpat varam sniegt Jūsu personas datus likumaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldības institūcijām mūsu likumīgo prasību celšanas, īstenošanas vai aizstāvēšanas nolūkos.

Jūsu personas datus varam sniegt ne tikai norādītajos konkrētajos gadījumos, bet arī pildot savus juridiskos pienākumus, tāpat, ja ir nepieciešams aizstāvēt vitāli svarīgas Jūsu vai citu personu intereses.


JŪSU TIESĪBAS

Šajā dokumenta daļā tiek atrunātas ar datu aizsardzību saistītajos tiesību aktos noteiktās Jūsu tiesības. Atsevišķas tiesības sevī iekļauj vairākus aspektus, tādēļ šajā dokumentā apskatām tikai galvenos aspektus. Ja vēlaties uzzināt pilnu informāciju par iepriekšminētajām tiesībām, iesakām iepazīties ar atbilstošajiem tiesību aktiem un uzraugošo institūciju norādēm.

Jums ir šādas, ar personas datu drošību saistītas tiesības:

1. Tiesības iepazīties ar personas datiem. Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu, ka apstrādājam ar Jums saistītus personas datus. Ja mēs apstrādājam Jūsu datus, Jums ir tiesības iepazīties ar apstrādājamo datu saturu, tāpat arī ar noteiktu papildus informāciju. Papildus informācija sevī iekļauj informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, personas datu kategorijām un personas datu saņēmējiem. Mēs Jums sniegsim Jūsu personas datu kopiju, ja tādejādi netiks pārkāptas citu personu tiesības.

2. Tiesības pieprasīt izlabot personas datus. Jums ir tiesības pieprasīt, lai tiktu izlaboti neprecīzi personas dati un, ņemot vērā apstrādes nolūkus, papildināt nepilnīgus personas datus (To variet izdarīt atverot sadaļu Mans konts)

3. Tiesības pieprasīt, lai tiktu izdzēsti Jūsu personas dati. duomenysŠīs tiesības varat izmantot, ja:

personas dati vairs nav vajadzīgi tiem nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti;

Jūs atsaucat savu piekrišanu un datu apstrādei nav nekāda cita tiesisko pamata;

nepiekrītat, ka personas dati tiktu apstrādāti piemērojamo ar datu aizsardzību saistītajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā,

personas dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības vajadzībām;

ersonas datu apstrāde tika veikta nelikumīgi.

Pievēršam Jūsu uzmanību, ka noteiktos gadījumos šīs tiesības nevarēsiet izmantot piemērojamo izņēmumu dēļ. Izņēmumi sevī iekļauj gadījumus, kad personas datu apstrāde ir obligāta:

nodrošinot vārda un informācijas brīvību;

ievērojot mūs saistošos juridiskos pienākumus;

ja apstrāde ir vajadzīga, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

4. Noteiktos gadījumos Jūs var ierobežot datu apstrādi. Šīs tiesības varat izmantot šādos gadījumos:

ja Jūs apstrīdat personas datu precizitāti;

ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet Jūs nevēlaties, ka tie tiktu izdzēsti;

ja personas dati vairs nav nepieciešami mūsu datu apstrādes nolūkiem, bet Jūs to pieprasāt lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

ja Jūs nepiekrītat, ka dati tiktu apstrādāti pamatojoties uz sabiedriskajām vai likumīgām interesēm, kamēr tiks pārbaudīts Jūsu nepiekrišanas pamatojums.

Ja datu apstrāde tiek ierobežota pamatojoties uz šiem argumentiem, mēs varam uzglabāt Jūsu datus, bet neapstrādāt tos, izņemot šādus gadījumus:

ja sniedzat atsevišķu piekrišanu;

likumīgo prasību celšanas, īstenošanas vai aizstāvēšanas nolūkos;

citu fizisko vai juridisko personu tiesību aizsardzības nolūkos;

svarīgu sabiedrisko interešu dēļ.

5. Jums ir tiesības neļaut mums apstrādāt Jūsu personas datus tādu iemeslu dēl, kas saistīti ar konkrētu Jūsu situāciju, bet tikai tādā mērogā, cik dati tiek izmantoti sabiedrisko interešu, mūsu vai trešo personu likumīgu interešu dēļ. Ja Jūs tam nepiekrītat, mēs apstādināsim personas datu apstrādes procesu, izņemot gadījumus, kad varam pierādīt, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu juridisko iemeslu dēļ, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvību, vai arī datu apstrāde ir vajadzīga, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

6. Jums ir tiesības nepiekrist, ka Jūsu dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības vajadzībām. Ja Jūs nepiekrītat, mēs pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi šajos nolūkos.

7. Tiesības uz datu pārnesamību (ir spēkā no 25.05.2018.). Tajos gadījumos, kad personas datu apstrādes juridiskais pamats ir:

Jūsu piekrišana;

Līguma pildīšana vai darbības, kas tika veiktas pēc Jūsu lūguma pirms līguma slēgšanas.

Jūs esat tiesīgs saņemt savus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Bet šīs tiesības nevarēsiet izmantot tad, ja tas var negatīvi ietekmēt citu personu tiesības un brīvības.

8. Gadījumos, kad Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumīgu līdz atsaukšanas brīdim.


JŪSU PRIVĀTUMA AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMU GROZĪJUMI

Pievērsiet uzmanību, ka gan Politika, gan Noteikumi var būt grozāmi, papildināmi un atjaunojami.

Ja veiksim būtiskus grozījumus, par to paziņosim savā interneta vietnē vai izmantojot citus plašsaziņas līdzekļus, piem.: e-pastu, lai pirms turpmākas mūsu interneta lapas izmantošanas Jūs varētu iepazīties ar veiktajiem grozījumiem.


KĀ SAZINĀTIES AR MUMS

Mēs ļoti vēlamies saņemt klientu atsauces (īpaši tad, ja esat vīlies vai domājat, ka mēs varam strādāt labāk).

Griezieties pie mums:

ja Jums rodas jebkādi jautājumi par mūsu veicamajām personas datu apstrādes darbībām vai šiem Privātuma noteikumiem;

ja vēlaties, lai mēs pārtraucam Jūsu informācijas izmantošanu;

ja vēlaties izmantot šajā dokumentā atrunātās tiesības vai iesniegt sūdzību.

Jūs variet griezties pie mums personas privātuma jautājumos, sūtot ziņojumu uz mūsu e-pastu [email protected]

Ja problēmu neizdodas atrisināt ar Mums, Jums ir tiesības griezties Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011 Tālrunis: 67 22 31 31 Fakss: 67 22 35 56 E-pasts: [email protected]), kura ir atbildīga par personas datu aizsardzību reglamentējošo likumu aktu uzraudzību un kontroli.

Preču grozs

Reģistrēties

Izveidot jaunu kontu

Jums jau ir konts?
Pieslēdzieties! vai Aizmirsāt paroli?