• -15%
Virsmu dezinfekcijas līdzeklis ADK – 611 1L
Virsmu dezinfekcijas līdzeklis uz alkohola bāzes
2. un 4. tipa biocīdi
Ļoti ātra un plaša pretmikrobu iedarbība
Nožūstot neatstāj aplikumu
Nav pieļaujama tieša saskare ar pārtikas produktiem

Brīdinājumi: Flammables.gif

Virsmu dezinfekcijas līdzeklis ADK – 611 1L

PLE-6170
9,00 € Ietaupi 15%
7,65 € / GAB
AR PVN
Prece pēc pasūtījuma. Termiņš 5-10 d.d. Prece pēc pasūtījuma. Termiņš 5-10 d.d.

Virsmu dezinfekcijas līdzeklis uz alkohola bāzes. 2. un 4. tipa biocīdi. Ātrai virsmu un iekārtu dezinfekcijai sabiedriskajās veselības uzraudzības un sabiedriskās nozīmes iestādēs, pārtikas ražotnēs un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, instrumentu un ierīču dezinficēšanai frizētavās, skaistumkopšanas salonos.


ĪPAŠĪBAS:

Ļoti ātra un plaša pretmikrobu iedarbība. Raksturīga bakteriāla (Psiaudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus), fungicīda (Candida.albicans), virucīda un mikrobakteriāla  (TBC) iedarbība.

Nožūstot neatstāj aplikumu.

Sastāvā nav aldehīdu, tādēļ nekairina elpošanas ceļus, neizraisa klepu un  ādas alerģijas.

Ir piemērots izmantošanai mitrumam nenoturīgās vietās.

Nav pieļaujama tieša saskare ar pārtikas produktiem.

Ir piemērots nerūsējošā tērauda, alumīnija, cinkota tērauda, polietilēna virsmu dezinfekcijai.


SASTĀVS:

Aktīvās vielas: propan-2-ols, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7, 30.0 %, alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 0.1 %. Satur etanolu (denaturēts), CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, 42.4 %, citronskābi.


LIETOŠANA:

Biocīda produktus izmantojiet atbildīgi. Pirms to lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un produkta informāciju.

Alkohola bāzes dezinfekcijas līdzeklis ADK–611 ir gatavs lietošanai.

Dezinficējamajām virsmām ir jābūt tīrām.

Instrumentus un ierīces pēc dezinfekcijas nav jānomazgā.

Ja tiek konstatētas dezinfekcijas līdzekļa ADK–611 piesārņošanās pazīmes (parādās pārslas, izmainās krāsa), tas ir jānomaina pret jaunu.

Ja ir mikobakteriāls vai virucīds piesārņojums, ekspozīcijas laiks - 60 min.


PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Uzmanību. Īpaši viegli uzliesmojošs šķidrums. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. Glabāt slēgtā veidā. Pilna drošas lietošanas un atkritumu apsaimniekošanas instrukcija atrodama Drošības datu lapā.
Drošības informācija:

Brīdinājumi:            Flammables.gif
 Drošības informācija H226: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336:

Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Drošības frāzes:

P101:

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102:

 Sargāt no bērniem.

P103:

Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.

P210:

 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P233: Tvertni stingri noslēgt.
P242: Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.
P261:

Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

P264:

Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas.

P280: Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P304+P340: IEELPOJOT: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
P305+P351+P338: IEELPOJOT:  SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P337+P313: Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
P403+P235: Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.
P405: Glabāt slēgtā veidā.
P501: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar likuma noteikumiem.

Produkts netiek klasificēts kā noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT) ķīmiskā viela. Produkts netiek klasificēts kā ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB) ķīmiskā viela.

Biocīda produktus izmantojiet atbildīgi. Pirms to lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un produkta informāciju.

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI: Uzglabāt hermētiskos traukos, labi vēdinātā vietā, tālāk no karstuma avotiem.

Izlietošanas laiks: 24 mēn.

7ds00005

Datu lapa

Daudzums iepakojumā
1 l
Jauns

Saistītās preces

Preču grozs

Reģistrēties

Izveidot jaunu kontu

Jums jau ir konts?
Pieslēdzieties! vai Atiestatīt paroli